Parohia Bălăneasa

ISTORICUL.
Biserica situată în vatra satului Bălăneasa, comuna Livezi, judetul Bacău, fără nici o anexă, este construită prin strădania lui Gheorghe Condopol, fost proprietar al moşiei satului Bălăneasa, întru pomenirea sa şi a soţiei sale Sofia.

Nu există nici un act de donaţie scris. Există numai două pomelnice ale familiei, pe lemn în altar. Data construcţiei se constată după însemnarea cu litere chirilice, pe interiorul scoarţei întâi a Mineiului pe Septembrie, tipărit la Mănăstirea Neamţ în 1845, -inscripţie în care „Neculai zugrav” consemnează „în luna Octombrie 1856 că zidirea bisericii s-a început în 1853 şi s-a sfinţit în luna Octomvrie 9 zile”.

S-a reparat în 1912 consolidându-se pereţii, construindu-se contraforturile şi s-a acoperit cu tablă fără a exista vreo însemnare. În 1937 s-a reparat acoperişul de tablă şi interiorul, zugrăvindu-se şi făcându-se o pictură rudimentară în ulei.
 În 1940 a fost grav avariată de cutremur. S-a reparat în 1954, sub conducerea preotului Alexandru Ruja, distrugându-se pictura de pe pereţi. În 1966 s-a acoperit din nou cu tablă.Biserica nu este monument istoric.

ARHITECTURA.

Biserica are o suprafaţă clădită de 204 mp şi un singur turn clopotniţă. Construcţia este în stil baroc, după modelul construcţiilor moldoveneşti din secolul al XVII-lea, fără influenţă pronunţat bizantină, având formă de cruce cu altar şi străni rotunde.

Materialul folosit la ziduri este piatra cioplită acoperită cu tencuială, pe bază de ciment şi var în zona de jos, iar în restul pereţilor nisip şi var. Întreaga biserică este văruită; are ferestre la altar şi străni şi o uşă masivă de fier la intrare. Între naos şi pronaos sunt doi stâlpi masivi de piatră care susţin un caifas de lemn. Pridvorul este deschis şi susţinut de şase stâlpi cilindrici. Biserica este acoperită cu tablă albă. Pardoseala bisericii şi a pridvorului este din lespezi de piatră.

Nu există o inscripţie cu numele constructorului, iar reparaţia din 1937 a fost făcută de Manole Vasile-tinichigiu şi Savel Tumurug-zugrav din Bacău. La exterior biserica are contraforturi la ambele străni şi la altar, iar temelia a fost consolidată cu piatră cioplită şi plăci cu aparenţă de beton.

 PICTURA ŞI INSCRIPŢIILE.

Biserica nu are nici o inscripţie, data construcţiei se constată după însemnarea din Minei. Despre reparaţia din 1937 ne vorbeşte inscripţia de pe peretele de nord interior al clopotniţei, unde găsim scris cu roşu şi cu litere mari: „Reparat în 1937 de Manole Vasile, tinichigiu şi Savel Tumurug, zugrav din Bacău”.

Nu se ştie dacă biserica a fost pictată la început interior de „Neculai zugrav” sau dacă a fost pictată în 1912 sau în 1937 de Savel Tumurug. Amândoi se numesc „zugrav”dar, din pictura care a fost, nu a mai rămas decât o pictură rudimentară, în ulei, pe boltă, ovală, icoana lui Dumnezeu Tatăl. Pare că aceasta ar fi opera lui Savel Tumurug. În restul bisericii toţi pereţii au fost urât văruiţi în 1954. Se poate presupune că această icoană de pe boltă este doar ceea ce a mai rămas din pictura cu care a fost pictată întrega biserică.

În niciun caz meşterul care a pictat icoana de pe boltă nu este acelaşi care a pictat catapeteasma şi icoanele pe lemn din biserică. Nu există vreo însemnare despre acest pictor. Pictura este în ulei, stilul picturii obişnuite moldoveneşti din secolul al XVIII-lea cu influenţe slabe bizantine. Dacă „Neculai zugrav”, care a fost de faţă la sfinţirea ei din 1856, era numai un zugrav, nu a putut picta el catapeteasma, care arată destulă măiestrie. Dar dacă semnează „zugrav” din modestie sau pentru că aşa se folosea cuvântul atunci, pictura poate fi a acestui dintâi meşter, dar nu şi cea de pe boltă.

Mijloacele tehnice şi artistice utilizate în pictura catapetesmei sunt cele ale picturii obişnuite, fără nimic excepţional sau măcar deosebit ca artă. Culoarea icoanelor este pe fond de verde închis, iar trăsăturile icoanelor sunt simple, fără originalitate. Starea icoanelor este mediocră, fumul alterând şi înnegrind imaginile, însă nu le-au deteriorat. Nu s-au făcut restaurări la picturile catapetesmei şi la icoane.

OBIECTE CU VALOARE ISTORICĂ.

Există obiecte cu valoare istorică, însă sunt legate doar de amintirea ctitorului. Astfel, pe peretele dinspre sud din pronaos, se află un tablou mare(2,50/1,80m), pictat în ulei, pe pânză de sac, cu chipul ctitorului şi al soţiei sale, având în partea de jos o inscripţie în latină cu majuscule: GHEORGHE CONDOPOL ŞI SOŢIA SA SOFIA.

De asemenea, în cimitir, în dreptul altarului, există o cruce din piatră cioplită cu flori marginalii simple, postament 50/40/40 cm, înaltă de 1,80 m, braţele de 90 cm, cu o inscripţie pe faţa de la apus cu litere latine, în limba română, iar pe faţa de la răsărit cu litere greceşti, în limba greacă:”Aici odihneşte roaba lui Dumnezeu EUDOXIA HRISU patra sa Sodupoli vârsta 78 ani săvârşită din viaţă septembrie 21”.

S-au mai păstrat două fragmente dintr-o cruce de piatră, depuse în biserică, cu inscripţia:”IS.HR.N.K.Aici odihneşte roaba lui Dumnezeu ELENA EVSTRATIU născută CONDOPOL, decedată Aprilie…”. Restul inscripţiei s-a pierdut.

În pridvorul bisericii, în dreapta, se află mormântul ctitorului, cu gard şi cruce de fier. Din inscripţie s-a mai păstrat:”Aici odihneşte robul lui Dumnezeu GHEORG…”. Restul inscripţiei de pe lespedea de piatră s-a măcinat şi apoi s-a văruit în 1954. În stânga pridvorului se află mormântul soţiei sale, fără nicio inscripţie.

Aceste inscripţii ne arată că ctitorul Gheorghe Condopol, de origine greacă, a zidit biserica pentru el şi familia lui şi pentru credincioşii satului Bălăneasa. Aici i s-au înmormântat rudele, începând cu Eudoxia Hrisu, probabil soacra lui, o soră căsătorită Eustratiu şi apoi el şi soţia sa, decedaţi mai târziu.

Ctitorul s-a îngrijit şi de înzestrarea bisericii cu veşminte şi cărţi de cult, aducând din Grecia cărţi de slujbă în limba greacă. Tradiţia nu reţine niciun preot de origine greacă sau ştiutor de limbă greacă. Cărţile s-au pierdut, deasemeni şi marele număr de veşminte despre care enoriaşii îşi amintesc cu admiraţie.

 LISTA PREOŢILOR:
1. Ionita Florin: 1993-1995
2. Carausu Constantin: 1995-1997
3. Cosa Dumitru-Ciprian: 1997-1998
4. Chircu Valentin: 1998-2002
5. Masala Daniel-Vasilica: 2002-2016
6. Răzvan Constantin Gînscă: 2016-până în prezent – tel. 0761.608.496.

PREOT PAROH – RĂZVAN GÎNSCĂ

https://youtu.be/47yMrcEgHzE

Distribuie articolul pe: